Strona Główna
reklama

 

Okoliczności historycznoliterackie debiutu

Adam Ziemianin debiutował wierszem "Święty Jan z Kasiny Wielkiej" na łamach Życia Literackiego w lutym 1968 roku.
Rok 1968 to data zmiany literackich pokoleń - zrodzenie formacji Nowej Fali (pokolenia '68). Prasowe debiuty przypadły na drugą połowę lat 60., ale główny czas wspólnej działalności to lata 1971 - 1976. Debiutowano na łamach Orientacji w Warszawie, Studenta, Nowego Wyrazu, Życia Literackiego w Krakowie, Nurtu (pismo regionalne) w Poznaniu, Agory (pismo studenckie) we Wrocławiu.
W Nowej Fali odrodziło się zjawisko grup literackich o charakterze programowym - Teraz w Krakowie, Próby w Poznaniu, Agora we Wrocławiu.
Grupa Teraz działała w Krakowie od października 1968 do połowy roku 1975. Założyli ją m.in. Baran, Kornhauser, Zagajewski. Członków grupy łączyły więzy pokoleniowe, ideowe i programowo-artystyczne. Tę grupę zaliczano do Nowej Fali. Twórczość Nowej Fali to literatura "mówiąca wprost", charakteryzująca się nieufnością pisarza, realizmem, społeczną i artystyczną odwagą.
Dominującym rodzajem wypowiedzi jest poezja, ważna też jest publicystyka literacka i esej.

....................................................................

Główni autorzy Nowej Fali i ich ksiązki poetyckie:
Barańczak: Nieufni i zadufani; Etyka i poetyka; Dziennik poranny; Kornhauser i Zagajewski: Świat nie przedstawiony; Zagajewski; Sklepy mięsne; inni to Krynicki, Lipska, Karasek, Stabro, Wojaczek, Stachura, Szaruga i Bierezin.

....................................................................

(…)

Marzec’68 to przeżycie generacyjne, które swoiste piętno odcisnęło na życiu Stanisława Stabry, czyniąc z niego czołowego przedstawiciela Nowej Fali i założyciela grupy Teraz. Nowa Fala to ruch niejednorodny, swoją obecność zaznaczył we wszystkich niemal dziedzinach kultury: teatrze, literaturze, sztuce. Najpełniej zrealizował się w poezji. Głosząc bunt wobec zastanej rzeczywistości w imię imperatywu „powiedz prawdę, do tego służysz” (A. Zagajewski: Prawda /w:/ Komunikat, Kraków 1972) upominał się o wolność i życie godne, sprawiedliwe i uczciwe. „Nowa Fala wyrosła z jednego podstawowego tonu (…) sprzeciwu, rebelii”– pisze Adam Zagajewski. „Odkrycie wartości i siły słowa „nie” na długi czas wyznaczyło kierunek rozwoju tej poezji.” (A. Zagajewski: Solidarność i samotność, Paryż 1986, s.26)

(…) Poeci Nowej Fali uważali, że l.70. charakteryzuje kryzys języka, polegający na nieumiejętności nazywania i opisywania rzeczywistości (…). Teraźniejszość bywała zastępowana przeszłością lub przyszłością, co służyło powstawaniu obiegowych mitów fałszujących rzeczywistość. Dla podkreślenia postawy akceptacji owej mitologizacji świata przyjęli termin „realizm nienaiwny”. Postulowali „mówienie wprost”. Oznaczało to wyrażenie i opis rzeczywistości zgodnie z prawdą, zdecydowanie i z pełną odpowiedzialnością. Oznaczało to także mówić o polityce.

(…) Stanisław Staro (ur.1948) i Adam Ziemianin (ur.1948) są rówieśnikami, wzrastali w tym samym czasie, wychowywali się prawdopodobnie na tych samych lekturach, ulegali tej samej modzie, uczestniczyli w tych samych wydarzeniach historycznych, wydawać by się mogło więc (…), że należą do tego samego pokolenia literackiego. Tymczasem tak nie jest. (…)

A. Skoczek: Poeci Krakowa – trzy portrety /w:/ Koniec wieku 1996/9.